Golsa
Golsa Logo

Urara Tsuchiya

From Marks & Spencer , 2020

Glazed stoneware

35 x 40 x 6 cm